AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Huidverzorgingspraktijk Evelien Huidverzorgingspraktijk Evelien, gevestigd aan Velgert 6
5441 XZ Oeffelt, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Huidverzorgingspraktijk Evelien
Velgert 6
5441 XZ Oeffelt
www.huidverzorgingspraktijkevelien.nl
+31485316807

Persoonsgegevens die wij verwerken}
Huidverzorgingspraktijk Evelien verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Huidverzorgingspraktijk Evelien verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– ras
– gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Huidverzorgingspraktijk Evelien verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming
Huidverzorgingspraktijk Evelien neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Huidverzorgingspraktijk Evelien) tussen zit. Huidverzorgingspraktijk Evelien gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
– Melissa (Administratiesysteem)
– Outlook (Mailings)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Huidverzorgingspraktijk Evelien bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > 2 jaar na laatste behandeling > Historie voor klant

Personalia > 2 jaar na laatste behandeling > Historie voor klant

Adres > 2 jaar na laatste behandeling > Historie voor klant

Behandelgegevens > 2 jaar na laatste behandeling > Historie voor klant


Delen van persoonsgegevens met derden
Huidverzorgingspraktijk Evelien verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Huidverzorgingspraktijk Evelien gebruikt cookies voor Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Huidverzorgingspraktijk Evelien en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@huidverzorgingspraktijkevelien.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek .

Huidverzorgingspraktijk Evelien wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Huidverzorgingspraktijk Evelien neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@huidverzorgingspraktijkevelien.nl